Polityka prywatności DFQS

Dom Finansowy QS S.A. zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dom Finansowy QS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53, 80-350 Gdańsk (dalej jako DFQS lub ADO), tel. 58 766 86 86, e-mail: info@dfqs.pl jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

W DFQS powołany jest Inspektor Ochrony Danych (dalej jako IOD) – Z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@dfqs.pl lub kierując korespondencję na adres ADO wskazany powyżej. Z IOD można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. w zależności od Pani/Pana zgody – w celach formułowania oferty i proponowania usług w granicach usług oferowanych przez DFQS tj. świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego, oraz w celach marketingowych (marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy); oraz
  2. na potrzeby zawarcia i wykonania zawartej przez Panią/Pana z ADO umowy pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego; oraz
  3. dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO – w zakresie obrony przed Pani/Pana roszczeniami lub roszczeniami dostawcy produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy, w związku z koniecznością rozliczenia z dostawcą produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy, a także dla celów analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby celem zaoferowania dopasowanego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego; oraz
  4. celem spełnienia przez ADO obowiązków podatkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje finansowe i ubezpieczeniowe wskazane na stronie internetowej www.dfqs.pl oraz podwykonawcy (partnerzy ADO), z udziałem których ADO świadczy usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.

Czas w jaki będą przetwarzane Pani/Pana dane:

  1. pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane w bazach ADO do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. niezbędne do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy lub wykonania czynności zmierzających do zawarcia tej umowy, przetwarzane będą w bazach ADO do momentu wykonania Umowy;
  3. niezbędne do obrony przed Pani/Pana roszczeniami w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 7 lat od dnia wykonania umowy lub od dnia gdy umowa miała być wykonana;
  4. niezbędne do obrony przed roszczeniami dostawcy produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 4 lat od dnia zakończenia umowy z dostawcą;
  5. niezbędne do analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby celem zaoferowania dopasowanego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego przetwarzane będą w bazach ADO w okresie do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów własnych oraz partnerów ADO;
  6. niezbędne dla spełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 6 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ma Pani/Pan ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

(więcej o Twoich prawach poniżej).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W w/w sprawach może Pani/Pan zwracać się do ADO na piśmie, telefonicznie na numer 58 766 86 86 lub elektronicznie na adres: iod@dfqs.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia umowy o usługi pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego. Konsekwencją niepodania danych j.w. może być brak możliwości świadczenia usług pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego przez ADO oraz partnerów ADO. Brak wyrażenia zgód uniemożliwi ADO realizację celów opisanych powyżej dla danych przetwarzanych na podstawie zgód, w szczególności kontakt, w celu zaoferowania Pani/Panu usług ADO lub jej partnerów.

Informujemy, że profilujemy Pani/Pana osobę w celu zaoferowania dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i możliwości na podstawie przekazanych nam danych. Profilowanie to polega na doborze klienta pod kątem wieku, źródła dochodu, wysokości dochodu i kodu pocztowego (miejsce zamieszkania).

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie ADO (patrz informacja powyżej), w tym profilowania.

W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres iod@dfqs.pl pocztą na adres ADO, telefonicznie na numer 58 766 86 86.

Twoje Prawa względem ADO jako podmiotu danych są następujące:

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty (które nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby), tj.:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania nam danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Wykorzystywanie danych zbieranych automatycznie:

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane są wykorzystywane do analityki internetowej i analizy odwiedzin za pomocą narzędzi Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu – prosimy skorzystać z ustawień „przeglądarki.” Pomocny link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dane zbierane w trakcie korespondencji mailowej będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie. W przypadku naruszenia prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Dom Finansowy QS S.A. może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Kontakt

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłano do Dom Finansowy QS S.A. wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.

Cookies

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie badać zachowanie użytkowników serwisów albo ułatwiać im korzystanie z serwisu przez zapamiętywanie wcześniejszych wyborów lub innych czynności. Pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Dom Finansowy QS S.A. reklamodawców oraz partnerów, w tym przez brytyjską spółkę TAWK.TO, która zostawia cookies na Twoim urządzeniu a także zbiera informacje dotyczące Twojej aktywności w podobnym zakresie i celu jak Dom Finansowy QS S.A., w szczególności numer IP, typ przeglądarki, język, lokalizację, adres naszej strony i datę i godzinę korzystanie z ich usług. Rejestrując się w ramach usługi TAWK.TO podajesz temu podmiotowi swój adres e-mail.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Dom Finansowy QS S.A. informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Dom Finansowy QS S.A. cookies w sposób opisany powyżej.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Dom Finansowy QS S.A. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

Zmiany Polityki Prywatności

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki - więcej informacjiZamknij